Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Công Cụ Sửa Đổi Đa Cấp Game H5

congacon

Cây Cứng
Thành Viên VIP
Tham gia
3/1/22
Bài viết
208
VNĐ
267,247
Link Tải: Tại Đây
Mật Khẩu Tải: 2ipa
软件包含:

xlsx转json文件工具,一键自动生成。

json文件合并工具, 一键自动生成

技术提供文档,全套xlsx文档

以下是技术提供说明:
重点注意:本程序tool文件只能放D盘,放到别的盘会出现错误,且是d盘的根目录。
技术员介绍:
方便大家使用,轻易上手。并解决个用户的上手难度。
使用工具说明:
如果您是开发者,请按下面步骤操作:

1. 修改好你要修改的xlsx文件里的数据。

2.打开xlsx转json生成工具.exe 选择你需要导出项或者全部导出,(导出:生成有目录式的json文件)

3.去houduan将生成好的json目录全部复制,覆盖到你的端后端 D:LT_Serverins1gameworlddataconfig 目录里替换

4.打开json合并config文件工具.exe 直接打开 程序,程序自动操作生成一个json文件。

5.json合并文件完毕后,打开目录D: oollua2json 里面有一个刚刚生成好的config.json 文件,将此文件替换到前端D:LT_ServerClient esourcecfgconfig.json覆盖即可。

6.重启服务器,新的生活开启。

目录介绍:

houduan xlsx文件生成json文件目录 对应的是后端D:LT_Serverins1gameworlddataconfig

qianduan xlsx文件生成json文件目录 此文件主要用来合并成前端文件D:LT_ServerClient esourcecfgconfig.json

lua2json json合并成一个二进制的文件。 主要作用:用来将xlsx文件生成的json多文件合并。

tool 环境工具

xlsx 对应前后端的主要核心文件,主要作用:二开修改,新增,生成json文件。

帮助文档 帮助一些小常识

config.xml 配置文件不需要修改,默认放那就行,

json合并config文件工具.exe json合并config文件工具

xlsx转json生成工具.exe xlsx转json生成工具

脚本导出路径配置.conf 配置文件不需要修改,默认放那就行

编码转换工具

 
Top