Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Soucre Game Mobile - Mã 16

congacon

Cây Cứng
Thành Viên VIP
Tham gia
3/1/22
Bài viết
211
VNĐ
280,823
Mật Khẩu Tải: v4g9
Mật Khẩu Giải Nén: www.znymw.com
Lưu ý: Trong soucre sẽ có file hướng dẫn cụ thể cách setup game.
Link Tải Soucre Gốc Zin:

Hướng Dẫn Setup:
特戒传世 linux 架设教程
这个端比较简单 我大概演示下
教程演示虚拟机地址:192.168.200.128 外网和局域网搭建方式雷同
准备工具:

Notepad++

putty

WinSCP相关工具的安装和使用教程参考文章最下面。搭建环境:

CENTOS 7以上系统

Nginx1.14

mysql5.6 这里是5.6的版本

php5.6下面开始搭建1、关闭防火墙、开放端口{使用putty或其他工具登陆服务器}

centos7系统

systemctl stop firewalld.service

systemctl disable firewalld.service

宝塔放行端口:1:65535

为了安全考虑你也可以不关闭防火墙直接单独放行:20021和20013端口

2、上传tjcs.tar.gz到服务器根目录/(根目录不是root目录!!!!){使用WinSCP或其他工具上传数据}

上传好后,解压tjcs.tar.gz
cd /
tar zxvf tjcs.tar.gz
给予data 777权限
chmod 777 -R /data

3、设置数据库密码为:znymw.com(在宝塔直接设置)

创建数据库并导入数据.(命令行工具)
cd /data
./sk

通过 宝塔 - 数据库 -从数据库获取 获取到2个就好了

4、IP修改

修改以下根目录路径文件中192.168.200.128为你自己外网ip

/data/sbin/resource/config/gateway_cfg.lua 一共2处

/data/sbin/resource/config/session_cfg.lua 一共1处

/www/wwwroot/game/Server.php 一共3处

5、网站架设

宝塔直接创建网站

路径/www/wwwroot/game/

到这里服务端部分可以

6、启动游戏服务

启动命令
cd /data/

./q

手动启动命令

cd /data/sbin/linux

bash db_service.sh start 0001

bash session_service.sh start 0001

bash gamegate_service.sh start 0001 1

bash world_service.sh start 0001

bash nameserver_service.sh start 2

停止命令

cd /data/
./t1

#先运行上面的,等待1分钟左右在运行下面整个关闭

cd /data/
./t

更多教程下载后查阅

 
Sửa lần cuối:
Top